Faculty of Social Science

จบแล้วทำอะไร?

***อัพเดต 31 ตุลาคม 2563***

 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • นักภูมิศาสตร์
  • นักภูมิสารสนเทศ
  • นักพัฒนาโปรแกรมภูมิสารสนเทศ
  • เจ้าหน้าที่แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ
  • รับราชการในหน่วยงานภาครัฐ  อาทิเช่น  กรมพัฒนาที่ดิน   กรมชลประทาน   กรมที่ดิน   กรมอุทยานแห่งชาติ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อม กรมแผนที่ทหาร กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรธรณี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สทอภ กรมการผังเมือง เป็นต้น
  • พนักงานในบริษัทเอกชน และบริษัทที่ปรึกษา ด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์
  • ครู/อาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์หรือสังคมศึกษา
  • ศึกษานิเทศก์ในสาขาสังคมศาสตร์
  • รับราชการในหน่วยงานต่างๆ เช่น เป็นนักอักษรศาสตร์ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ เป็นนักจดหมายเหตุ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เป็นภัณฑารักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร เป็นนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด หรือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นนักการทูต กระทรวงการต่างประเทศ  รวมทั้งเป็นภัณฑารักษ์ของหน่วยราชการอื่นๆ ได้แก่ กรมธนารักษ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย  กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ
  • ทำงานเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน เช่น สำนักพิมพ์ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ นิตยสาร
  • ทำงานเกี่ยวกับงานด้านการท่องเที่ยวทั้งในส่วนราชการ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทท่องเที่ยว
  • ทำงานเกี่ยวกับเอกสารและหนังสือ เช่น ศูนย์ข้อมูล หอสมุดเอกชน  พิพิธภัณฑ์เอกชน
  • ทำงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์  เจ้าหน้าที่วิจัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง
  • นักพัฒนาชุมชน นักวิจัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ด้านพัฒนาบุคคล เจ้าหน้าที่ประสานงานในองค์กรต่างๆ นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ โดยสามารถทำงานได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  • ภาครัฐ  ตำแหน่งที่สามารถบรรจุได้  เช่น  พนักงานสอบสวนและสืบสวน  พนักงานปราบปรามยาเสพติด  ปลัดอำเภอ  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  พนักงานการเลือกตั้ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักวิเคราะห์และประเมินโครงการ  นักสังคมสงเคราะห์  นักวิจัย  นักปกครอง  นักบริหารงานบุคคล  นักพัฒนาสังคม  นักพัฒนาชุมชน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎร์  เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์  พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น
  • รัฐวิสาหกิจ  ตำแหน่งที่สามารถบรรจุได้  เช่น  พนักงานการท่องเที่ยว  พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  พนักงานการไฟฟ้านครหลวง  พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  พนักงานการประปานครหลวง  พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค  พนักงานองค์การโทรศัพท์  พนักงานท่าเรือแห่งประเทศไทย  พนักงานทางพิเศษแห่งประเทศไทย  เป็นต้น
  • หน่วยงานภาคเอกชน  ได้แก่  บริษัทและห้างหุ้นส่วนต่างๆ  ตำแหน่งที่สามารถบรรจุได้  เช่น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักวิเคราะห์และประเมินโครงการ  นักสังคมสงเคราะห์  นักวิจัย  นักบริหารงานบุคคล  พนักงานบริการ  พนักงานขาย  พนักงานลูกค้าสัมพันธ์  พนักงานฝึกอบรม  พนักงานติดต่อประสานงาน  เป็นต้น
  • องค์กรสาธารณประโยชน์  ได้แก่  องค์การพัฒนาเอกชนและมูลนิธิต่างๆ  โดยมีตำแหน่งที่สามารถบรรจุได้  เช่น  งานสืบค้นข้อมูล  งานวิจัยและพัฒนา  งานบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมงานรณรงค์และเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  เป็นต้น
  • องค์การระหว่างประเทศ  ตำแหน่งที่สามารถบรรจุได้  เช่น  สถานทูตของประเทศต่างๆ  องค์กรสังกัดองค์การสหประชาชาติ  เป็นต้น
  • งานอิสระ  เช่น  งานแปล  งานเขียนบทความและหนังสือ  วิทยากร  เป็นต้น
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
  • ครูระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และครูการศึกษานอกโรงเรียน
  • นักวิจัยทางด้านการศึกษา
  • นักวิชาการทางด้านการศึกษา
  • นักพัฒนาชุมชนทางการศึกษา
  • นักวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  •  พนักงานอัยการ
  •  ผู้พิพากษา
  •  ทนายความ
  •  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ( Law firm )
  •  รับราชการทำงานในกระทรวง เช่น ตำรวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือน
  •  นิติกร
  •  นักวิชาการด้านกฎหมาย
  •  ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร
  •  นักกฎหมายประจำบริษัทต่าง ๆ

พี่ มศว พาน้องสอบ

ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.