Faculty of Science

จบแล้วทำอะไร?

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • นักวิชาการทางคณิตศาสตร์
  • นักวิจัยทางคณิตศาสตร์
  • ครู อาจารย์ ในสถานศึกษา
  • บุคลากรด้านการเงิน การธนาคาร
  • บุคลากรด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย
  • บุคลากรที่ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  • ผู้เชี่ยวชาญซอฟปวร์ประยุกต์
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารข้อมูล
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไอที
  • วิศวกรซอฟต์แวร์
  • โปรแกรมเมอร์
  • เว็บมาสเตอร์
  • ผู้สนับสนุนด้านไอทีหรือเทียบเท่า
 • สาขาวิชาสถิติ
  • นักสถิติในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
  • นักวิจัยในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผยของรัฐและเอกชน
  • นักวิเคราะห์ในบริษัททางด้านการเงินและการธนาคาร
  • นักวิเคราะห์ในบริษัทประกันชีวิต
  • โปรแกรมเมอร์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ / สาขาวิชาชีววิทยา
  • นักวิทยาศาสตร์
  • นักวิชาการ
  • นักวิจัย และผู้ช่วยวิจัยของภาครัฐหรือในสถานประกอบการ
  • เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา

  • นักวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา
  • นักตรวจสอบคุณภาพวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา
  • นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัยของภาครัฐและเอกชนหรือในสถานประกอบการอื่นๆ
  • เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
  • เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
  • ผู้แทนขายด้านจุลชีววิทยา
 • สาขาวิชาเคมี
  • นักวิทยาศาสตร์ นักเคมี นักวิจัย หรือนักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบริษัทอุตสาหกรรม ในกลุ่มงานด้านต่าง ๆ เช่น อาหาร ยา เครื่องสำอาง ปิโตรเคมี พลาสติก  นิติวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม  ชุบเคลือบโลหะ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น
  • เจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านเคมี
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) / สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) / สาขาวิชาเคมี (5 ปี) / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)
  • ครูระดับมัธยมศึกษา  ครูอาชีวศึกษา  และครูการศึกษานอกโรงเรียน
  • นักวิชาการทางด้านการศึกษา
  • นักวิจัยทางด้านการศึกษา
  • นักวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
Categories: SWU's Faculty

พี่ มศว พาน้องสอบ

ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

0 Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น