Faculty of Pharmacy

จบแล้วทำอะไร?

 • เภสัชกรโรงพยาบาล
 • เภสัชกรชุมชน
 • เภสัชกรด้านการวิจัยและพัฒนายา
 • เภสัชกรด้านการผลิตยา
 • เภสัชกรด้านการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพยา
 • เภสัชกรด้านการประสานงานการทดลองทางคลินิก
 • เภสัชกรด้านการขึ้นทะเบียนยา
 • เภสัชกรด้านการตลาดยา
 • เภสัชกรด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
 • เภสัชกรด้านการศึกษา (อาจารย์)
 • เภสัชกรด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรม
Categories: SWU's Faculty

พี่ มศว พาน้องสอบ

ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.