Faculty of Physical Education

จบแล้วทำอะไร?

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • นักวิจัยทางด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย
  • นักวิชาการทางด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย
  • นักพัฒนาชุมชนทางการกีฬาการออกกำลังกายและสุขภาพ
  • ผู้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาและบริการทางด้านกีฬาและการออกกำลังกาย
  • ผู้ฝึกสอนกีฬาด้านการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย (โค้ชฟิตเนส)  เช่น ในทีมกีฬาอาชีพ ทีมกีฬาระดับชาติสโมสรกีฬาต่าง ๆ ชมรมกีฬา ฯลฯ
  • ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย เช่นในศูนย์ออกกำลังกายต่าง ๆ  โรงแรม ศูนย์สุขภาพองค์รวมของโรงพยาบาล ฯลฯ
  • ผู้ให้คำแนะนำการออกกำลังกายในสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น บริษัทเอกชน เป็นต้น
  • พนักงานของรัฐในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • นักวิชาการสาธารณสุข
  • นักวิชาการสุขศึกษา
  • นักวิชาการสุขาภิบาล
  • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
  • นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
  • นักอาชีวอนามัย หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ตามที่กฎหมายกำหนด
  •  เป็นผู้ประสานงานและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน
 • สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ
  • เป็นผู้นำนันทนาการในศูนย์เยาวชนทั่วประเทศ
  • เป็นนักนันทนาการในโรงเรียน  สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ
  • เป็นนักนันทนาการในหน่วยงานพัฒนาบุคลากรและหน่วยฝึกอบรมขององค์กร บริษัทต่างๆ
  • เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับนันทนาการ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการจัดการค่ายพักแรม
  • เป็นผู้ประกอบธุรกิจนันทนาการการท่องเที่ยว
  • เป็นวิทยากรพิเศษ  อาจารย์พิเศษ
 • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) / สาขาวิชาสุขศึกษา (5 ปี) / สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (5 ปี)
  • ครูสุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา การศึกษานอกระบบ และการศึกษาพิเศษ
  • นักวิจัยทางสุขศึกษาและพลศึกษา
  • นักวิชาการทางสุขศึกษาและพลศึกษา
  • นักพัฒนาชุมชนสุขศึกษาและพลศึกษา
  • นักวิชาชีพทางสุขศึกษาและพลศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
  • นักวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  • นักพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางสุขศึกษาและพลศึกษา
  • ผู้จัดโครงการส่งเสริม พัฒนาและบริการทางสุขศึกษาและพลศึกษา
  • นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคลากร ฝึกอบรมสุขศึกษาและพลศึกษา
  • บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
Categories: SWU's Faculty

พี่ มศว พาน้องสอบ

ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

0 Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น