เปิดแผนที่ผ่าน Google Map

คณะ / วิทยาลัย สถานที่จัดกิจกรรม
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ตึก 15 (อาคารพรีคลินิก) ชั้น 1, 4
คณะทันตแพทยศาสตร์ ตึก 15 (อาคารพรีคลินิก) ชั้น 2
คณะเภสัชศาสตร์ ตึก 15 (อาคารพรีคลินิก) ชั้น 3
คณะกายภาพบำบัด ตึก 18 (อาคารกายวิภาค) ชั้น 7 ห้องประชุม
คณะแพทยศาสตร์ ตึก 18 (อาคารกายวิภาค) ชั้น 2, 4
คณะพยาบาลศาสตร์ ตึก 18 (อาคารกายวิภาค) ชั้น 2
คณะสังคมศาสตร์ ตึก 11 (คณะสังคมศาสตร์)
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ตึก 11 (คณะสังคมศาสตร์)
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ตึก 24 (หอประชุมใหญ่)
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตึก 34 (อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 9)
คณะมนุษยศาสตร์ ตึก 2 (คณะมนุษยศาสตร์)
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ตึก 23 (ตึกวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม)
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ตึก 21 (ตึกวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน)
คณะเศรษฐศาสตร์ ตึก 34 (อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 5)
คณะศึกษาศาสตร์ ตึก 12 (คณะศึกษาศาสตร์)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลานเล่นล้อ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตึก 16 (คณะศิลปกรรมศาสตร์)
คณะพลศึกษา สนามเบเกอรี่
คณะวิทยาศาสตร์ ตึก 19 (คณะวิทยาศาสตร์)
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตึก 10 (คณะวิทยาศาสตร์)