Faculty of Agricultural Product Innovation And Technology

จบแล้วทำอะไร?

**ข้อมูลอัพเดตวันที่ 13 ตุลาคม 2563**

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  • นักวางแผนหรือออกแบบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • นักควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • นักควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • นักวิเคราะห์ส่วนประกอบและสารตกค้างในอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • นักควบคุมการสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การอาหารในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • การทำงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การขาย การส่งเสริมการตลาด การวางแผนการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล และประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
  • สามารถประกอบอาชีพในภาคการผลิตที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ อันได้แก่ พลาสติก ยาง สิ่งทอ/เส้นใย บรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุทางการแพทย์ เครื่องสำอาง อาหารและยา ฯลฯ  โดยทำงานในฝ่ายปฏิบัติการและการผลิต  ฝ่ายทดสอบ ควบคุมคุณภาพการผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑ์  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  ฝ่ายขาย  ฝ่ายการตลาด  รวมทั้งทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนักวิชาการด้านพอลิเมอร์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  สามารถประกอบอาชีพธุรกิจส่วนบุคคลและวิสาหกิจชุมชน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
  • นักเทคโนโลยีชีวภาพภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
  • นักพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ
  • นักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ FIB (Food Innovation and Business)
  • ผู้ประกอบการในธุรกิจและบริการอาหาร
  • นักออกแบบและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • ผู้จัดการธุรกิจอาหาร
  • นักขายและนักการตลาดด้านธุรกิจอาหารและธุรกิจการบริการอาหาร
  • นักควบคุมการสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • นักวางแผนและควบคุมการผลิตอาหาร
 • พันธมิตร

 • บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
 • Amarin Academy ในเครือ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับบลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • ร้าน Penguin Eat Shabu ในเครือ บริษัท เพนกวินกรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด
 • บริษัท อินโนเฟรซ จำกัด
 • บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

พี่ มศว พาน้องสอบ

ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1 Comment

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.